Designing for the future of transport hubs

Projektowanie przyszłości węzłów transportowych

Chapman Taylor has created an innovative concept design for the proposed new Central Transportation Hub (CPK) between Warsaw and Łódź in Poland, which is due to serve as a major multi-modal aviation and railway interchange serving 45 million passengers annually when it opens in 2027.

The concept envisages a six-level structure, named Solidarity Transport Hub, which will offer a new template for transport interchanges – creating an exciting, curated experience which will be proudly rooted in its location and offer a popular destination for travellers and non-travellers alike.

The hub's magnificent circular dome will house the diverse activities within, including traditional commercial offers, such as retail and F&B, as well as conservation, cultural and entertainment amenities. In this paper, Associate Director Luke Kendall describes the thinking behind the well-received design, innovative ideas which address the logistical challenges of multi-modal transport interchanges and the elements of the design which will ensure Solidarity Transport Hub is prepared for advances in transport technology and the advent of personal drone travel.

Chapman Taylor opracował innowacyjny projekt koncepcyjny nowego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) między Warszawą a Łodzią (Polska), który ma służyć jako główny multimodalny węzeł lotniczy i kolejowy, obsługujący 45 milionów pasażerów rocznie, gdy zostanie otwarty w 2027 r.

Koncepcja portu komunikacyjnego o nazwie Solidarność, przewiduje sześciopoziomową strukturę jako nowy wzorzec dla węzłów transportowych – oferując ekscytujące, wyszukane wrażenia powiązane z dumą zakorzenioną w polskiej historii i tradycji, będąc jednocześnie atrakcyjnym miejscem dla podróżujących i osób odwiedzających.

Centralnym i kluczowym elementem CPK jest okrągła kopuła, która swoim kształtem symbolizuje jedność Polski, jej wewnętrzne więzy – elementy będące sercem całej koncepcji. Ten wyjatkowy obiekt pomieści różnorodne inicjatywy, w tym elementy komercyjne, handel detaliczny, strefy typu food-court, a także obiekty związane z ochroną przyrody, kulturą i rozrywką. W tym artykule nasz Dyrektor ds. Transportu, Luke Kendall, opisuje co stoi za tak już dobrze przyjętąkoncepcją, innowacyjnymi pomysłami, które adresują logistyczne wyzwania związane z multimodalnymi węzłami transportu oraz elementami projektu, które zapewnią, że Solidarity Transport Hub będzie przygotowany na postępy w technologii transportu i nadejście ery indywidualnej podróży dronem.

The concept: A symbol of national unity

The design principles underpinning Solidarity Transport Hub reflect some of the key aspirations of Poland as a country and as a people – unity, sustainability and sense of place:

 • Unity: Rail is a medium which unifies Poland and its people, while aviation unifies people and nations internationally.
 • Sense of Place: A statement of national identity with a unique ‘wow’ factor on arrival and departure, leaving a lasting and positive impression on passengers and visitors.
 • Sustainability: Environmentally positive design and technologies will make Solidarity a new leader and exemplar for the industry.

A circular dome is the focus of the hub, its circular form symbolising the unity of Poland and the connectivity at the heart of our concept. The patterned glazing of the high-specification domed roof features an abstract interpretation of the feathers of the white eagle, a symbol of the nation and its resilience.

Solidarity offers a new template for transport interchanges, creating an exciting, curated experience which will be proudly rooted in its location and offer a popular destination for travellers and non-travellers alike.

Context

The Solidarity Transport Hub will connect the nation with itself and with the world, acting as a focal point for the planned high-speed regional and national rail network while hosting a new, state-of-the-art international airport.

Offering opportunities for local businesses to participate in the daily life of the facility and to interact with the travelling population, Solidarity will be rooted in the community but will also act as an ambassador for Poland’s identity, culture, history and aspirations.

The circular base of the hub’s central dome symbolises the unending unification of the nation, while the internal hierarchy of uses is inspired by the six main landscapes of Poland:

 • Departures: pas pobrzeży - Coast
 • Arrivals: pas pojezierzy - Lake District
 • APM: pas nizin - 'Polish Plain' / Lowlands
 • Rail interchange: pas wyżyn - Uplands
 • Lounge: pas kotlin - Valleys
 • High-speed station: pas gór - Mountains


Koncepcja: Symbol narodowej jedności

Założenia projektowe będące podstawą idei Centralnego Portu Komunikacyjnego Solidarność stanowią odzwierciedlenie aspiracji Polski jako kraju i społeczeństwa. Założenia te to: jedność, zrównoważony rozwój, charakter i wyrazistość miejsca.

 • Jedność: Kolej to środek komunikacji, który łaczy Polskę i jej mieszkańców, zaś Lotnictwo łaczy ludzi i narody na arenie międzynarodowej.
 • Atmosfera miejsca: Tożsamość narodowa w połączeniu z unikalnym efektem „wow” w strefach przylotów i odlotów pozostawi trwałe i pozytywne wrażenie na pasażerach i gościach.
 • Zrównoważony rozwój: Przyjazny dla środowiska projekt i technologie sprawią, że Centralny Port Komunikacyjny Solidarność stanie się nowym liderem i wzorem dla swojej branży.

Okrągła kopuła jest centralnym elementem kompleksu a forma okręgu to symbol jedności Polski i Polaków oraz centrum połączeń, które stanowi pulsujące „serce” naszej koncepcji. Przeszklenie monumentalnej kopuły dachu przedstawia abstrakcyjną interpretację piór białego orła, symbol narodu i jego siły.

CPK Solidarność oferuje podróżnym nowy wzorzec węzłów komunikacyjnych, kreując unikalne doznania wynikające z dumnych korzeni jego lokalizacji. Dzięki temu kompleks będzie popularnym miejscem wizyt zarówno dla podróżnych jak i pozostałych odwiedzających.

Kontekst

CPK Solidarność polączy Polaków w kraju i za granicą, będąc punktem centralnym planowanej rozbudowy krajowej i regionalnej sieci kolei dużych prędkości oraz jednocześnie jednym z najnowocześniejszych międzynarodowych portów lotniczych.

Oferując lokalnym firmom codzienne korzystanie z możliwości i udogodnień oraz sposobności do stworzenia wzajemnych relacji z podróżującymi, CPK Solidarność będzie silnie zakotwiczony w lokalnych uwarunkowaniach, jak również będzie pełnił rolę ambasadora narodowej tożsamości, historii, kultury i sztuki.

Podstawą centralnej kopuły jest okrąg jako symbol zjednoczenia Polski i Polaków, natomiast wewnętrzna hierarchia funkcji jest inspirowana przez sześć głównych krajobrazów Polski:

 • Odloty: pas pobrzeży – wybrzeże Bałtyku
 • Przyloty: pas pojezierzy
 • APM: pas nizin
 • Przesiadki kolejowe: pas wyżyn
 • Strefy biznesowe: pas kotlin
 • Stacja szybkiej kolei: pas gór

Connectivity

The essence of Solidarity Transport Hub is connectivity – connecting modes of transport, connecting people, connecting towns and cities, connecting countries and connecting digitally.

Internal connections within the airport will be planned to provide an efficient and seamless experience for transiting passengers. Wayfinding and circulation will be optimised and intuitive, with clever and efficient connections between areas and levels.

Whether passengers or visitors, transferring travellers or day-out shoppers, people will have a relatively effortless experience moving between areas. They will be able to choose to navigate the dome level-by-level or to skip levels. Unassisted walking distances are kept to less than 250m between reset points, and people requiring assistance, such as wheelchair users, will be able to navigate the complex without interruption.

Surface access tends to become more concentrated the closer it gets to a transport hub. Rather than accepting that this density, and the associated bottleneck problems, are inevitable, we propose reducing the numbers of vehicles approaching the centre.

Given that the core of the Solidarity Hub is rail connectivity, restrictions on car access will complement the idea of the Hub being linked to a network of parkway stations as well as the regular station network. These parkways will provide additional surface access options for private cars, cycles, taxis, bus and coach services.

Integration within the regional transport strategy and the remote aggregation of passengers will further enhance the sustainability of the development. In addition, the parkways could potentially provide additional Hub services, such as check-in and baggage handling and forwarding.

These features will greatly expand the physical network and connectivity of the Solidarity Hub, far beyond the immediate Hub perimeter.

Culture

Solidarity Transport Hub will be a social experience as much as a transport interchange, creating a national ‘town square’ – an open public space of markets, entertainment, social expression, community interaction and fun. The complex will include focal points which showcase national and regional culture, including a curated craft and art gallery.

The magnificent dome is the attractive visual focal point, housing the diverse activities within. The space will accommodate traditional commercial offers, such as retail and F&B, as well as conservation, cultural and entertainment amenities. Welfare facilities will be gender neutral and cater for people of all levels of ability. Additional segregated facilities will be provided for those who so prefer.

The development of a sense of place is key to ensuring that visitors enjoy their experience and to encouraging extended dwell time and commercial activity. It will also create a positive long-term impression on those who pass through, providing the ideal backdrop for social media sharing.

Łączność

Istotą Centralnego Portu Komunikacyjnego Solidarność jest łączność - łączenie środków transportu, łączenie ludzi, łączenie miast i miasteczek, łączenie narodów i łączenie cyfrowe.

Planowane są wewnętrzne połączenia na lotnisku, aby zapewnić sprawne i bezproblemowe przemieszczanie się pasażerów. Oznakowania i trasy przemieszczania się będą zoptymalizowane i intuicyjne, z inteligentnymi i sprawnymi połączeniami między strefami i poziomami.

Niezależnie od tego, czy użytkownicy będą pasażerami czy gośćmi, będą podróżować z przesiadką czy robić zakupy, będą mogli z łatwością przemieszczać się między strefami kompleksu. Użytkownik będzie mógł wybrać dogodny dla siebie model przemieszczania się między wybranymi poziomami bez konieczności przechodzenia przez pozostałe. Odległości między węzłami komunikacji pionowej nie przekroczą 250 metrów, a osoby o ograniczonej zdolności poruszania np. na wózkach inwalidzkich, dzięki zastosowaniu wielu udogodnień, będą mogły poruszać się swobodnie po całym kompleksie.

Transport naziemny zagęszcza się w miarę zbliżania się do węzła komunikacyjnego. Zamiast zaakceptować fakt, iż to zagęszczenie i związany z nim problem tzw. „wąskiego gardła” są nieuniknione, proponujemy zmniejszenie liczby pojazdów zbliżających się do centrum portu.

Biorąc pod uwagę, że podstawą komunikacji z portem Solidarność jest łączność kolejowa, ograniczenie w dostępie ruchu kołowego stanowi uzupełnienie koncepcji powiązania Hubu z siecią zespołów parkingowych oraz siecią regularnych stacji kolejowych. Krajobrazowe arterie komunikacyjne zapewnią dodatkową możliwość dostępu dla ruchu naziemnego - prywatnych samochodów, rowerów, taksówek, autobusów i autokarów.

Integracja w ramach regionalnej strategii transportowej i zdalne zarządzanie nagromadzeniem pasażerów w konsekwencji wpłyną na poprawę zrównoważonego rozwoju. Ponadto zespoły parkingowe mogłyby potencjalnie świadczyć dodatkowe usługi dla węzła transportowego, takie jak odprawa, obsługa i spedycja bagażu.

Funkcje te znacznie rozszerzą faktyczną sieć i łączność z portem Solidarność, daleko poza bezpośrednim jego obwodem.

Kultura

CPK Solidarność stanie się platformą społeczną i komunikacyjną tworzącą narodowy plac miejski – otwartą przestrzeń publiczną ekspresji społecznej, komercji, rozrywki, interakcji i zabawy. W kompleksie będą strefy prezentujące kulturę narodową i regionalną, w tym galerie rzemiosła i sztuki.

Wspaniała kopuła jest punktem centralnym, w którym pomieszczą się różnorodne funkcje. Pojawią się feerie nowych atrakcji i doświadczeń dzięki przyszłym eksperymentalnym ofertom komercyjnym, poprzez sklepy i gastronomię, czy wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne. Placówki opieki społecznej będą neutralne pod względem płci i zapewnią opiekę osobom o wszystkich poziomach zdolności. Dla tych, którzy sobie tego życzą będą zapewnione dodatkowe, wydzielone obiekty.

Wytworzenie unikalnej atmosfery miejsca jest kluczowe aby odwiedzający czerpali radość ze spędzonego tu czasu i byli skłonni do większej aktywności komercyjnej. Stworzy to również pozytywne, na długo pozostające w pamięci wrażenia dla przyjezdnych, zapewniając idealne tło do korzystania z mediów społecznościowych.

Sustainability

Aiming to create an industry leader in sustainable transport, the masterplan for Solidarity Transport Hub includes many innovative environmental initiatives. The tempered dome hub will reduce energy loads traditionally associated with this type of development, while the rail and aviation functions will be seamlessly integrated for intuitive wayfinding.

The new complex will encourage people to use the railways instead of short-haul flights, reducing the carbon legacy of travellers and allowing the airport to focus on wider international connections. It will cater for rail-connected cargo, which will increase efficiencies and reduce negative environmental impacts.

Other sustainability features include:

o Ground-source heating and cooling

o Natural lighting

o A snow bank, with gathered winter snow providing cooling during summer

o Biomass fuel generation, tri-generation and photovoltaic energy

o Rainwater and greywater harvesting

o An on-airport CHP plant

o All-electric ground vehicles

o An alternative aircraft fuel research centre

o A rail-supplied fuel farm which can flexibly adapt to alternative fuels

Efficiency

The dome will create a flexible, weather-proofed environment that allows cost-effective evolution over time, as required. Early investment in the dome will reap considerable subsequent economic savings and save much potential disruption, allowing earlier operational functionality and less need for costly adaptations and retrofitting later.

The operational planning of the hub is designed to enhance the flexibility of functions, particularly processing, by placing difficult-to-move elements such as cores to either side so that the central space can adapt quickly and easily to requirements.

In addition, the strong and flexible configuration includes:

· A single on-airport cargo process facility

· A central baggage system feeding four MARs stands, reducing airfield vehicle movements

· A single-mode transfer for persons of restricted mobility

· A consolidated logistics centre

· Biometric passenger identification throughout the airport, allowing for opt-outs

· 90% of stands to be MARs to provide maximum flexibility.

· Rail connected cargo for consolidated regional distribution

Zrównoważony rozwój

Dążąc do osiągnięcia pozycji lidera w dziedzinie zrównoważonego transportu, masterplan CPK Solidarność przewiduje wiele innowacyjnych inicjatyw środowiskowych. Hartowana szklana powierzchnia kopuły zmniejszy obciążenia energetyczne tradycyjnie związane z tego typu kompleksem a funkcje kolejowe i lotnicze zostaną płynnie zintegrowane, ułatwiając intuicyjne znajdowanie drogi.

Nowy kompleks zachęci ludzi do korzystania z polączeń kolejowych zamiast lotów na krótkich dystansach. Zmniejszy to zanieczyszczenie dwutlenkiem węgla i umożliwi lotnisku rozszerzenie oferty połączeń międzynarodowych. CPK Solidarność będzie również kolejowym węzłem przeładunkowym cargo, co zwiększy jego efektywność i zmniejszy negatywny wpływ na środowisko.

Inne elementy zrównoważonego rozwoju:

• Ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem gruntowych pomp ciepła

• Naturalne oświetlenie

• Magazyn śniegu, zgromadzenie zimowego śniegu zapewniające chłodzenie latem

• Wytwarzanie bio-paliwa, trójgeneracja i energia fotowoltaiczna

• Gromadzenie wody deszczowej i odpływowej

• Elektrociepłownia na lotnisku

• Elektryczne pojazdy naziemne

• Centrum badań nad alternatywnym paliwem lotniczym

• Farma paliwowa z dostawami kolejowymi, adaptowalna dla paliw alternatywnych

Efektywność:

Kopuła stworzy elastyczne, odporne na warunki atmosferyczne środowisko, w razie potrzeb podatne na przyszłą ewolucję, przy zachowaniu optymalizacji kosztów. Wczesne inwestycje w kopułę przyniosą później znaczące oszczędności ekonomiczne i pozwolą uniknąć potencjalnych zaklóceń, umożliwiając wcześniejszą funkcjonalność operacyjną i mniejszą potrzebę kosztownych adaptacji i późniejszej modernizacji.

Planowanie operacyjne kompleksu ma na celu zwiększenie elastyczności jego funkcji, szczególnie potencjalnych adaptacji. Poprzez przemyślaną lokalizację trudnych do przeniesienia elementów, takich jak trzony komunikacji pionowej, przestrzeń centralna może szybko i łatwo być adaptowana zgodnie z potrzebami.

Ponadto silna i elastyczna konfiguracja zapewnia:

• Zmniejszony ruch drogi kołowania

• Dedykowany kompleks obsługi cargo na lotnisku

• Centralny system bagażowy czterech stanowisk MAR, redukujący ruch pojazdów służb lotniska

• Dedykowany transfer osób o ograniczonej sprawności ruchowej (bez zmiany typu pojazdu)

• Skonsolidowane centrum logistyczne

• Biometryczna identyfikacja pasażerów na całym lotnisku, z możliwością rezygnacji

• 90% stanowisk MAR w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności

• Cargo z połączeniem kolejowym w celu skonsolidowania dystrybucji regionalnej

• Automatyczne połaczenia wahadłowe między galerią centralną, cztero-peronową stacją kolejową i pirsami satelitarnymi

Growth

Future-proofing is crucial for the longevity and relevance of this hub. This plan will ensure the viability of any extension of rail platforms and runways, as need grows. The plan also allows for the easy incorporation of new modes of personal transport.

In addition to established modes of surface access, the masterplan considers emerging technologies such as driverless cars and eVTOL drones.

The concept of personalised air travel via associated vehicles (PAVs) has been around for a long time, but we are now on the brink of the vision becoming reality. Due to urban pressures, thinking has been mainly centred on Vertical Take-Off and Landing (VTOL) capability. Environmental considerations have been another key driver, with a focus on electric and hybrid-electric propulsion (hence “eVTOL”).

While mass ownership of PAVs may be some years away, the potential of air taxis is generating increasing interest and excitement. Initially, some of the eVTOL’s carrying capacity may be taken up by a driver, but drone technology is expected to take over in time. The design of Solidarity Transport Hub has been future-proofed to allow for quick and easy adaptation to such an exciting development.

A rigorous structural geometry enables a flexible layering of uses which can be sculpted and added to over time. Clear vertical cores act as a counterpoint to the fluidity of the plan, providing easy inter-level access as well as supporting a strategy of intuitive wayfinding.

Structures will be capable of easy and cost-effective supplementation and reconfiguration as uses change or grow with exponential passenger growth. This adaptability means that the infrastructure can move and grow with increased demand and that the hub will remain relevant to the nation it represents as Poland itself evolves.

Commercial

The traditional commercial offer of individual units will be reduced in favour of a showcase marketplace full of variety and innovation. Offers will be curated alongside the entertainment and other attractions, and visitors will be able to sample offers, immerse themselves virtually or stand and watch.

There will also be an emphasis on experience and service, with leisure facilities including spas, grooming parlours and tasting bars. Galleries will be arranged to optimise views of the diverse activities and entertainment for those who prefer watching rather than participating. An auditorium will provide a venue for diverse uses, including installations and offers which showcase the regions, increase Poland's global status in the gaming industry and provide the perfect location for other social, cultural and economic opportunities.

Commercial activity will be enhanced by the sense of place and the experience on offer, increasing dwell time and attracting people to work, rest, learn and play. Extensive digital LED technology will provide a dazzling, entertaining and useful means of communicating offers and functional information while adding to the sense of place and experience. The end result will be a commercially and operationally successful place to which people will repeatedly return and which will soon become a major destination in its own right.

Rozwój

Zabezpieczenie możliwości bezproblemowego rozwoju w przyszłości ma kluczowe znaczenie dla trwałości i żywotności portu. Masterplan zapewni rentowność rozbudowy peronów kolejowych i pasów startowych, w miarę wzrostu potrzeb. Plan pozwala również na łatwe włączenie nowych środków indywidualnego transportu.

Oprócz standardowych środków transportu naziemnego masterplan uwzględnia nowe technologie, takie jak samochody bez kierowcy i drony eVTOL.

Koncepcja spersonalizowanej podróży lotniczej za pośrednictwem prywatnych środków transportu (PAV) istnieje od dawna, ale teraz jesteśmy blisko urzeczywistnienia tej wizji. Ze względu na ograniczenia urbanistyczne rozważania koncentrowały sie głównie na możliwościach pionowego startu i lądowania (VTOL). Kwestie środowiskowe były kolejnym kluczowym czynnikiem, z naciskiem na napęd elektryczny i hybrydowo-elektryczny (stąd „eVTOL”).

Chociaż masowa własność pojazdów PAV jeszcze przed nami, potencjał taksówek lotniczych wzbudza rosnące zainteresowanie i emocje. Na początku część transportu typu eVTOL może być prowadzona przez kierowcę, ale przypuszcza się, że technologia dronów przejmie z czasem tę funkcję. Koncepcja Portu Lotniczego Solidarność została przygotowana w taki sposób, aby umożliwić szybką i łatwą adaptację do tak obiecującego rozwoju.

Regularna geometria konstrukcji umożliwia elastyczne warstwowe lokalizowanie funkcji, które może być modyfikowane według zmieniających się potrzeb. Czytelne pionowe trzony komunikacyjne stanowią kontrapunkt płynności planu, zapewniając łatwy dostęp między poziomami, a także wspierając strategię intuicyjnego odnajdywania drogi.

Konstrukcja będzie zdolna do łatwej i opłacalnej modyfikacji i rekonfiguracji w miarę zmiany zastosowania lub wzrostu liczby pasażerów. Ta możliwość adaptacji oznacza, że infrastruktura może się zmieniać i rosnąć wraz ze wzrostem popytu oraz że port będzie nadal posiadał rangę odpowiednią dla przyszłych potrzeb związanych z dalszym rozwojem gospodarczym Polski.

Oferta komercyjna

Szeroka oferta komercyjna oparta na wykraczających w przyszłość rozwiązaniach, przy redukcji tradycyjnych jednostek handlowych, będzie przykładem modelowej oferty rynkowej, pełnej różnorodności i innowacji. Oferty będą połączone z rozrywką i innymi atrakcjami poprzez odpowiednie zaplanowanie a odwiedzający będą mogli ich doświadczyć realnie czy wirtualnie, uczestniczyć w nich lub po prostu przystanąć i oglądać.

Szczególny nacisk zostanie położony również na doznania (customer experience) i jakość obsługi oraz zaplecze rekreacyjne z salonami kosmetycznymi, spa i barami degustacyjnymi. Galerie zostaną zaaranżowane tak, aby zoptymalizować widok na różne atrakcje i rozrywki dla tych, którzy wolą oglądać niż w nich uczestniczyć. Audytorium zapewni miejsce dla różnorodnych funkcji, w tym instalacji i ofert prezentujących regiony, podkreśli globalny status Polski w branży gier komputerowych i zapewni doskonałą lokalizację dla innych inicjatyw socjalnych, kulturalnych i gospodarczych.

Działalność komercyjna wzbogacona unikalną atmosferą i charakterem miejsca zachęci do dłuższego spędzania dostępnego czasu na pracy, odpoczynku, nauce i zabawie. Rozbudowana technologia cyfrowa LED będzie doskonałym, wszechstronnym i wielobarwnym narzędziem przekazywania ofert i informacji funkcjonalnych, podkreślając jednocześnie wyjątkowość i atrakcyjność miejsca.

Efektem końcowym będzie miejsce odnoszące sukces komercyjny i operacyjny, do którego ludzie będą wielokrotnie wracać i którego atmosfera i różnorodne atrakcje staną się wyjatkowym magnesem przyciągającym podróżujacych i odwiedzających.

About the Author

Luke Kendall (BA(hons) )

Director, UK

Luke joined Chapman Taylor in 2006 and has an established track record having worked on a number of award-winning high profile projects from conception to delivery.

Luke became a Director in 2023 and has strong expertise in leading and managing large design teams on major projects.

Areas of expertise:

Transportation / Retail / Mixed-use / Delivery

Related Projects

All Projects
caret-down-skewed caret-down-thin caret-down caret-left-thick caret-left-white caret-left caret-right-thick caret-right-white caret-right caret-up chinese cross download english facebook grid instagram linked-in list mail map pinterest play-button reset search-nobg search-square share twitter views wechat youtube